Κατηγορία Γ
Nobelföreläsning
Harold Pinter, 04/12/2006

1958 skrev jag följande rader:

»Det finns inga skarpa gränser mellan verkligt och overkligt, inte heller mellan sant och osant. Någonting är inte nödvändigtvis endera sant eller inte sant; det kan vara både sant och inte sant.»

Jag tror att de här påståendena fortfarande håller och än i dag kan tillämpas på utforskandet av verkligheten genom konsten. Som författare står jag alltså bakom dem, men som medborgare kan jag inte göra det. Som medborgare måste jag fråga mig: Vad är sant? Vad är osant?
Section 1
Athenian Aristotle, Translated by E. M. Edghill,
Section 1 Part 1
Things are said to be named ’equivocally’ when, though they have a common name, the definition corresponding with the name differs for each. Thus, a real man and a figure in a picture can both lay claim to the name ’animal’; yet these are equivocally so named, for, though they have a common name, the definition corresponding with the name differs for each. For should any one define in what sense each is an animal, his definition in the one case will be appropriate to that case only.
 
Athenian Aristotle, Translated by J. I. Beare, 01/01/2002
Από έργο Βούλας Κερεκλίδου
Part 1
We must, in the next place, investigate the subject of the dream, and first inquire to which of the faculties of the soul it presents itself, i.e. whether the affection is one which pertains to the faculty of intelligence or to that of sense-perception; for these are the only faculties within us by which we acquire knowledge.
 
Babis Kalkitsas
Polhemsgatan 7A, 3tr | 172 58 Solna
Telefon: 08 730 34 06
 
Design, Developed & Powered by 2easy Web Applications