Enkät
Ερωτήσεις για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ
Nätverket Mötesplats Stockholm
Η περι έρωτος ηθικος
Αθηναίος Πλάτωνας,
1. ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ. Αισθάνομαι, ότι δεν είμαι απροετοίμαστος σε όσα μ’ ερωτάτε. Πράγματι έτυχε προ ημερών ν’ ανεβαίνω προς την πόλη από το σπίτι μου από το Φάληρο. Ένας γνωστός μου τότε με αντιλήφθηκε και μου φώναξε από μακριά αστειευόμενος συγχρόνως με τον τρόπο της προσφώνησης :

"Ε, συ" φώναξε "δημότη του Φαλήρου Απολλόδωρε, δεν με περιμένεις;"
 
Αθηναίος Σωκράτης,
Δεν ξέρω, άνδρες Αθηναίοι, αν οι κατήγοροί μου σας επηρέασαν. Γιατί κι εμένα, λίγο ακόμα και θα με έκαναν να ξεχάσω ποιος είμαι. Τόσο πειστικά μιλούσαν. Αν και, εδώ που τα λέμε, δεν είπαν τίποτα το αληθινό. Πιο μεγάλη εντύπωση όμως από όλα τα ψέματα που είπαν μου έκανε αυτό: που έλεγαν ότι πρέπει να με προσέχετε, για να μην σας εξαπατήσω επειδή είμαι τάχα δεινός ρήτορας.
Περί ψυχής
Αθηναίος Πλάτωνας, 08/09/2007

Εδώ ο Πλάτωνας περιγράφει τις τελευταίες ώρες του Σωκράτη στην φυλακή, πριν την θανάτωσή του με κώνειο, και τις συζητήσεις που κάνει με τους φίλους του, με αφορμή αυτό το γεγονός. Ο Φ-ΑΙΔΩΝ είναι έργο στο οποίο η συζήτηση περνά με καταπληκτική ευκολία και απλότητα από τη ζωή στο θάνατο και αντιστρόφως, αποδεικνύοντας την συνέχεια της ζωής, την αθανασία της Ψυχής.

 
Harold Pinter,
Από έργο της Βούλας Κερεκλίδου
In 1958 I wrote the following:

’There are no hard distinctions between what is real and what is unreal, nor between what is true and what is false. A thing is not necessarily either true or false; it can be both true and false.’

I believe that these assertions still make sense and do still apply to the exploration of reality through art. So as a writer I stand by them but as a citizen I cannot. As a citizen I must ask: What is true? What is false?
Nobelföreläsning
Harold Pinter, 04/12/2006

1958 skrev jag följande rader:

»Det finns inga skarpa gränser mellan verkligt och overkligt, inte heller mellan sant och osant. Någonting är inte nödvändigtvis endera sant eller inte sant; det kan vara både sant och inte sant.»

Jag tror att de här påståendena fortfarande håller och än i dag kan tillämpas på utforskandet av verkligheten genom konsten. Som författare står jag alltså bakom dem, men som medborgare kan jag inte göra det. Som medborgare måste jag fråga mig: Vad är sant? Vad är osant?
 
Athenian Aristotle,
Part 13

Such then, were Solon’s reasons for his departure from the country. After his retirement the city was still torn by divisions. For four years, indeed, they lived in peace; but in the fifth year after Solon’s government they were unable to elect an Archon on account of their dissensions, and again four years later they elected no Archon for the same reason.

Subsequently, after a similar period had elapsed, Damasias was elected Archon; and he governed for two years and two months, until he was forcibly expelled from his office. After this, it was agreed, as a compromise, to elect ten Archons, five from the Eupatridae, three from the Agroeci, and two from the Demiurgi, and they ruled for the year following Damasias.
Section 1
Athenian Aristotle, Translated by E. M. Edghill,
Section 1 Part 1
Things are said to be named ’equivocally’ when, though they have a common name, the definition corresponding with the name differs for each. Thus, a real man and a figure in a picture can both lay claim to the name ’animal’; yet these are equivocally so named, for, though they have a common name, the definition corresponding with the name differs for each. For should any one define in what sense each is an animal, his definition in the one case will be appropriate to that case only.
 
Section 1
Athenian Aristotle, Translated by E. M. Edghill, Dagens Nyheter,
Από έργο της Βούλας Κερεκλίδου
Part 1

First we must define the terms ’noun’ and ’verb’, then the terms ’denial’ and ’affirmation’, then ’proposition’ and ’sentence.’

Spoken words are the symbols of mental experience and written words are the symbols of spoken words. Just as all men have not the same writing, so all men have not the same speech sounds, but the mental experiences, which these directly symbolize, are the same for all, as also are those things of which our experiences are the images. This matter has, however, been discussed in my treatise about the soul, for it belongs to an investigation distinct from that which lies before us.
 
Part 7-12
Athenian Aristotle, Translated by Sir Frederic G. Kenyon,
Part 7
Next Solon drew up a constitution and enacted new laws; and the ordinances of Draco ceased to be used, with the exception of those relating to murder. The laws were inscribed on the wooden stands, and set up in the King’s Porch, and all swore to obey them; and the nine Archons made oath upon the stone, declaring that they would dedicate a golden statue if they should transgress any of them.
From Thucydides’ History of the Peloponnesian War
Historian Thucydides,
At the end of the first year of war, the Athenians held, as was their custom, an elaborate funeral for all those killed in the war. The funeral oration over these dead was delivered by the brilliant and charismatic politician and general, Pericles, who perished a little bit later in the horrifying plague that decimated Athens the next year. The Funeral Oration is the classic statement of Athenian ideology, containing practically in full the patriotic sentiment felt by most Athenians. What I want you to ask yourself is: according to Pericles, what precisely makes Athens great? How does this compare to other city-states? What problems do you see in Pericles’ description of Athens?
 
Part 1-6
Athenian Aristotle, Translated by Sir Frederic G. Kenyon,
Part 1
...[They were tried] by a court empanelled from among the noble families, and sworn upon the sacrifices. The part of accuser was taken by Myron. They were found guilty of the sacrilege, and their bodies were cast out of their graves and their race banished for evermore. In view of this expiation, Epimenides the Cretan performed a purification of the city.
Section 2
Athenian Aristotle, Translated by E. M. Edghill,
Section 2
Part 7

Those things are called relative, which, being either said to be of something else or related to something else, are explained by reference to that other thing. For instance, the word ’superior’ is explained by reference to something else, for it is superiority over something else that is meant.
 
Part 1
Athenian Sophocles,
Scene

The same as in Oedipus the King, an open space before the royal palace, once that of Oedipus, at Thebes. The backscene represents the front of the palace, with three doors, of which the central and largest is the principal entrance into the house. The time is at daybreak on the morning after the fall of the two brothers, Eteocles and Polyneices, and the flight of the defeated Argives. ANTIGONE calls ISMENE forth from the palace, in order to speak to her alone.
Part 2
Athenian Sophocles, Translated by R. C. Jebb,
Part 2

CHORUS
singing
strophe 1
Blest are they whose days have not tasted of evil. For when a house hath once been shaken from heaven, there the curse fails nevermore, passing from life to life of the race; even as, when the surge is driven over the darkness of the deep by the fierce breath of Thracian sea-winds, it rolls up the black sand from the depths, and there is sullen roar from wind-vexed headlands that front the blows of the storm.
 
Athenian Aristotle, Translated by J. I. Beare, 01/01/2002
Από έργο Βούλας Κερεκλίδου
Part 1
We must, in the next place, investigate the subject of the dream, and first inquire to which of the faculties of the soul it presents itself, i.e. whether the affection is one which pertains to the faculty of intelligence or to that of sense-perception; for these are the only faculties within us by which we acquire knowledge.
 
Όνειρα
Εδώ προβάλεις ένα από τα κείμενα της ιστοσελίδας. Το προδιορίσεις γράφοντας έναν τίτλο (ή τον αρχικό του τίτλο) και τον Αύξοντα Αριθμό του.
Αν ο Τύπος Προβολής είναι ο ίδιος (Όνειρα), δεν επαλαμβάνεται.
 
 
 
Babis Kalkitsas
Polhemsgatan 7A, 3tr | 172 58 Solna
Telefon: 08 730 34 06
 
Design, Developed & Powered by 2easy Web Applications